ALKOTEST

Alkoholiziranosti na delovnem mestu:

  • Izdelava Pravilnika za preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu.
  • Preverjanje  alkoholiziranosti ene ali več oseb na lokaciji naročnika.
  • Izdelava zapisnika o  preizkusu alkoholiziranosti.
  • Svetovanje glede pravnih postopkov izvedbe in potrebnih ukrepov ter zdravljenja.
  • Sklenitev pogodbe o izvajanju storitev s področja ugotavljanja alkoholiziranosti delavcev na delavnem mestu.

Test alkoholiziranosti lahko opravlja samo za to ustrezno strokovno usposobljena oseba, ki jo imenuje delodajalec. Delodajalec mora delavca že ob sklenitvi delovnega razmerja seznaniti z vsemi internimi akti in Pravilniki, tako mora biti delavec preden opravi test alkoholiziranosti seznanjen  tudi s Pravilnikom o prepovedi uporabe alkohola na delovnem mestu. Delodajalec mora v Pravilniku določiti oziroma pooblastiti strokovno usposobljeno institucijo, katera lahko opravi test alkoholiziranosti zaposlenih.

Inštituta varnosti razpolaga s strokovno usposobljenem kadrom ter  kalibrirano merilo opremo za preizkus alkoholiziranosti. Za preizkus se uporablja  alkotester tip: DRAGER alcotest, model 6820, katerega uporablja  tudi SLOVENSKA POLICIJA.

Ustava RS (Uradni list RS, št. 33/91 s sprem.) določa naslednje:

  • Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ustava. Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. (čl. 15 Ustave RS)
  • Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju (čl. 18 Ustave RS).
  • Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (čl. 34 Ustave RS).
  • Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic (čl. 35 Ustave RS).
  • Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravnih postopkih in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni (čl. 21 Ustave RS).