SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

Inštitut varnosti, razpolaga s strokovnim kadrom na področju nevarnih kemikalij, ki imajo opravljen tečaj in preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij.

Svetovalec za kemikalije bo kot pooblaščeni svetovalec za vaše podjetje poskrbel za svetovanje in sodelovanje:

  • pri pripravi in izdelavi navodil,
  • pri sestavi prijave in dokumentacije za prijavo nove snovi kot take ali v obliki pripravkov za dajanje v promet organu, pristojnemu za kemikalije,
  • v postopkih pridobitve dovoljenja potrdil za promet s kemikalijami in pridobitve dovoljenja ter vpis v register za promet z aktivnimi snovmi in biocidnimi sredstvi,
  • pri ocenjevanju nevarnih lastnostih ter obnašanje snovi v okolju, oceni izpostavljenosti ljudi in okolja in v primeru potrebe pri izdelavi ocene tveganja, ki ga kemikalija predstavlja za zdravje ljudi in okolja,
  • pri razvrščanju, pakiranju in označevanju kemikalij v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Zkem in GHS/CLP),
  • pri sestavi in dopolnjevanju varnostnih listov,
  • usposabljanje zaposlenih,
  • v upravnih zadevah in postopkih pri organu pristojnem za kemikalije.

Pošlji povpraševanje