VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Vsak delodajalec mora svojim delavcem pred pričetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1), (Uradni list RS, št. 43/2011).

Delodajalec mora upoštevati in izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja vseh delavcev ter drugih navzočih oseb prisotnih na delovnem območju. Posebno skrb mora nameniti starejšim delavcem, nosečim delavkam, mladim ter delavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo ter za njih poskrbeti z ustreznimi ukrepi in upoštevati posebna tveganja, katere strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu podrobneje opredeli v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Na podlagi pooblastila izdanega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo pooblaščeni za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu za vaše podjetje.

Na podlagi Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1), (Uradni list RS, št. 43/2011) izvajamo:

29. člen ZVZD (naloge strokovnega delavca)

 1. svetujemo delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
 2. svetujemo delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;
 3. usklajujemo ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
 4. izdelujemo strokovne podlage za izjavo o varnosti;
 5. opravljamo obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;
 6. opravljamo obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;
 7. opravljamo notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
 8. izdelujemo navodila za varno in zdravo delo;
 9. spremljamo stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;
 10. pripravljamo in izvajamo usposabljanje delavcev za varno delo;
 11. sodelujemo z izvajalcem medicine dela.

Pošlji povpraševanje